Sale!

ஆதியாகமம் ஆய்வு

Original price was: ₹70.00.Current price is: ₹50.00.

Description

Contents

ஆதியாகமம் ஆய்வு.. 1

ஆதியாகமம் – உள்ளடக்கத்தின் சுருக்கம்.. 1

அதிகாரங்கள் 1-11 முக்கிய நிகழ்ச்சிகள் 4.. 1

அ. படைப்பு (அதிகாரங்கள் 1-2). 1

ஆ. வீழ்ச்சி (அதி. 3). 2

இ. வெள்ளம் (அதி. 4-9). 2

ஈ மனித இனங்கள் (அதிகாரங்கள் 10-11). 3

அதிகாரங்கள் 12-50. முக்கிய மக்கள் 4.. 4

அ. ஆபிரகாம் (அதிகாரங்கள் 12-24). 4

ஈசாக்கு (அதிகாரங்கள் 25-26). 5

இ. யாக்கோபு (அதிகாரங்கள் 27-36). 5

ஈ. யோசேப்பு) (அதிகாரங்கள் 37-50). 5

மையப்பொருளும் நோத்தமும்.. 6

கடைப்பிடிக்க வேண்டிய செய்திகள்.. 6

முக்கிய அதிகாரங்கள்.. 6

முக்கிய பகுதிகள்.. 7

முக்கிய போதனைகள்.. 7

சிறப்புக் கூறுகள்.. 9

தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட தொடர்புள்ள வேதபகுதிகள்.. 10

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆதியாகமம் ஆய்வு”

Your email address will not be published. Required fields are marked *