Sale!

ஆதியாகமம் Bible Summary

Original price was: ₹40.00.Current price is: ₹25.00.

Category:

Description

ஆதியாகமத்தின் அர்த்தம்.. 1

பல ஆரம்பங்களின் புத்தகம்.. 1

ஆக்கியோன்… 1

தகவல்கள்.. 2

வரலாற்றுக் காலவரிசை….. 2

புவியியல் அமைப்பு. 2

மேசியாவைக் குறித்த தீர்க்கதரிசனங்கள்.. 3

தகர்க்கப்பட்ட 7 உலக தத்துவங்கள்.. 3

அதிகாரங்களின் சுருக்கமான பொருளடக்கம்.. 4

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஆதியாகமம் Bible Summary”

Your email address will not be published. Required fields are marked *