Sale!

இராஜாக்களின் இரண்டாம் புத்தகம் Bible Summary

Original price was: ₹40.00.Current price is: ₹25.00.

Category:

Description

இராஜாக்களின் இரண்டாம் புத்தகம்.. 1

“இராஜாக்களின் புத்தகம்” என்று பெயர் பெற காரணம்.. 1

ஆக்கியோனும் தகவல்களும்.. 1

வரலாற்றில் இந்த புத்தகத்தின் இடம்.. 1

பொதுவான பார்வை…… 2

இஸ்ரவேல், யூதா என்னும் இரண்டு இராஜ்யங்கள்.. 3

இராஜாக்களின் புத்தகத்திலுள்ள தீர்க்கதரிசிகள்.. 4

இஸ்ரவேல், யூதா என்னும் இரண்டு இராஜ்யங்கள்.. 5

யோசியாவால் உண்டான மறுமலர்ச்சி – அதிகாரங்கள் 22,23.. 5

ஓவ்வொரு அதிகாரத்திற்குமான சுருக்க விளக்கம்.. 6

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “இராஜாக்களின் இரண்டாம் புத்தகம் Bible Summary”

Your email address will not be published. Required fields are marked *