Sale!

பழைய ஏற்பாட்டு ஆய்வு முன்னுரை

Original price was: ₹70.00.Current price is: ₹50.00.

Description

Contents

பழைய ஏற்பாட்டு ஆய்வு முன்னுரை…. 1

பழைய ஏற்பாட்டு பத்தகங்கள்.. 1

சட்ட நூல்கள் ஐந்து.. 1

12 வரலாற்று நூல்கள்.. 1

அ) சிறையிருப்பின் முன் (9 புத்தகங்கள்). 1

(1) கானானை வெல்லுதல், நியாயாதிபதிகள் காலம் (3 புத்தகங்கள்). 1

(2) இராஜாக்கள் காலம் (6 புத்தகங்கள்). 1

(ஆ) சிறையிருப்பின் பின் (3 புத்தகங்கள்). 2

(இ) பாட்டாகமம் 5.. 2

(ஈ) தீர்க்கதரிசன ஆகமங்கள்.. 2

  1. தீர்க்கதரிசன ஆகமங்கள் பெரியன 5 (5புத்தங்கள்). 2

(அ)சிறையிருப்புக்கு முன்பு (3 புத்தகங்கள்). 2

(ஆ)சிறையிருப்பிள்போது (2 புத்தகங்கள்). 2

  1. சிறிய தீர்க்கதரிசன ஆகமங்கள் 12 (12 புத்தகங்கள்] 2

(அ) சிறையிருப்பிற்கு முன்பு) (9 புத்தகங்கள்). 2

(ஆ) சிறையிருப்புக்குப் பின்பு (3 புத்தகங்கள்). 3

பழைய எற்பாடு வரலாற்று சுருக்கம்.. 3

பழைய ஏற்பாட்டைத் தெளிவாகப் புரிந்து கொள்ள சிவ உண்மைகள்.. 3

எபிரெய பழைய ஏற்பாடு.. 4

பழைய ஏற்பாட்டின் அமைப்பு. 5

நாம் ஏன் பழைய ஏற்பாட்டைப் படிக்க வேண்டும்.. 6

  1. பழைய ஏற்பாடு நமக்காகவும் எழுதப்பட்டதே…. 6

பழைய ஏற்பாட்டின் இறையியல்.. 8

பழைய ஏற்பாட்டிற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிற்குமுள்ள உறவு.. 9

பழைய ஏற்பாட்டிற்கும், புதிய ஏற்பாட்டிற்கும் இடையேயுள்ள உறவு.. 10

பழைய உடன்படிக்கை….. 11

புதிய உடன்படிக்கை….. 11

கடவுளின் உடன்படிக்கைகளில் பொதுவான பண்புகள்.. 11

புதிய உடன்படிக்கை =. 12

பழைய ஏற்பாடு.. 12

புதிய ஏற்பாடு.. 12

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “பழைய ஏற்பாட்டு ஆய்வு முன்னுரை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *